Om projektet

December 6, 2011
Projektet “Bo i Himmeta-Bro” har kommit till på initiativ av Himmeta-Bro bygderåd.
Avsikten med projektet är att stimulera utflyttningen till vårt landsbygdsområde och det är finansierat av tre parter: Jordbruksverket/Leader, Himmeta-Bro Bygderåd och Köpings kommun. En stor del av arbetet sker också på ideell basis.
Projektet leds av en grupp tillsatt av bygderådet.
Projektet består av tre delar:
1) Att hitta och förhandspröva tomter och fastigheter i socknen som eventuellt kan bli tillgängliga för försäljning.
2) Att hitta och intressera potentiella fastighetsköpare eller nybyggare.
3) Att sammanföra dessa två grupper.
I processen hoppas vi också kunna visa upp vår aktiva bygd och presentera företag och föreningar för en större publik.
Ett första steg till att avgöra om man kan bosätta sig på en ny ort är givetvis möjligheten att hitta ett bra jobb där. Vare sig man vill göra en dröm till verklighet genom att starta ett eget företag, eller om man vill flytta ett redan existerande företag till orten, kan Företagsbyrån i Köping vara till hjälp. Företagsbyrån har också koll på vilka företag på orten som nyanställer för tillfället.
Företagsbyrån presenterar sig så här:
Kommunens näringslivsservice finns samlad i Företagsbyrån.
Företagsbyråns mål är att förenkla och utveckla kontakterna mellan Köpings kommun och företagen.
Genom våra kontakter inom kommunen, hos myndigheter och organisationer lotsar vi dig som företagare rätt från början. Vår målsättning är att göra din tillvaro som företagare i Köping lite enklare. Vår samverkan förenklar kontakter och är ett viktigt verktyg i arbetet med att stödja regionens befintliga näringsliv och effektivt verka för nyetableringar.
Vi erbjuder:
Rådgivning, information och stöd
Etableringsservice
Information om lediga lokaler och mark
Kontaktförmedling
Lotsning till myndigheter och olika stödformer
Välkommen att ta kontakt med Företagsbyrån!
En av våra samarbetspartners i projektet “Bo i Himmeta-Bro” är Leader. Här följer en kort presentation av metoden.
Leader är en metod för landsbygdsutveckling. Metoden bygger på samarbete, lokala initiativ och lokala förutsättningar. Leader är alltså inte en stödform men stöd kan fördelas genom Leader.
Själva ordet Leader är en förkortning av en fransk mening: “Liaison Entre Actions de Dèveloppement de l´Economie Rurale”. Det betyder “samordnade aktiviteter för ekonomisk utveckling på landsbygden”.
I arbetet med landsbygdsprogrammet är det viktigt att alla som bor och verkar på landsbygden samarbetar för att driva på utvecklingen. Därför används Leader i landsbygdsprogrammet.
I Leader samlas människor från offentlig, privat och ideell sektor i ett partnerskap. De bildar tillsammans en lokal utvecklingsgrupp som kallas LAG (från engelska Local Action Group). På så sätt kan ni som är företagare eller bor på landsbygden samarbeta med andra och den offentliga sektorn för att utveckla landsbygden.
LAG verkar alltid inom ett begränsat geografiskt område som kallas leaderområde. Det är LAG som bestämmer vilka projekt som ska få stöd. De utgår då från den lokala utvecklingsstrategi som har tagits fram för leaderområdet.

Comments are closed.

Kontakt

bo@himmeta.se
021-490 50 11

Marknadsföring och web:
Åsa Lundqvist, LiLmedia
070-721 36 59
asa@lilmedia.se